Podnieś kwalifikacje - rozpocznij pracę

logo EGD

 • Facebook
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 801 011 665
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • Baza Usług Rozwojowych

Data aktualizacji strony: 25.04.2019r.

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 70 osób (42 kobiety, 28 mężczyzn) powyżej 29 roku życia bezrobotnych oraz biernych zawodowo z grup defaworyzawanych na rynku pracy z województwa wielkopolskiego w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2019.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2018 r. – 31.08.2019 r.

Wartość projektu: 593 215 zł

Kwota dofinansowania : 563 554,25 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 1. Liczba osób powyżej 29 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu: 20 osób
 2. Liczba osób pracujących do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie: 25 osób
 3. Efektywność zatrudnieniowa :
  • dla osób niepełnosprawnych - min. 33%: 2 osoby
  • dla osób z niskimi kwalifikacjami - min. 38%: 16 osób
  • dla osób długotrwale bezrobotnych – min. 30%: 7 osób
  • dla kobiet - 39%: 17 osób
  • dla osób w wieki 50 lat i więcej - 33%: 5 osób

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy 70 osób bez zatrudnienia, które ukończyły 30 lat z powiatów objętych wsparciem, w tym:

 • 58 osób bezrobotnych, w tym 21 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 12 osób biernych zawodowo,
 • 42 osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 14 osób w wieku powyżej 50 lat,
 • 4 osoby z niepełnosprawnościami.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Certyfikaty potwierdzające kompetencje/kwalifikacje
 
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa.
 
Rekrutacja
 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Projekt skierowany jest do 70 osób, które:

 • uczą się lub zamieszkują na terenie województwa wielkopolskiego: powiaty Kalisz, kaliski, Konin, koniński, Leszno, leszczyński, ostrowski, kolski;
 • są bezrobotne (zarejestrowane lub niezarejestrowane) lub bierne zawodowo;
 • należą do jednej z grup: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • ukończyły 30 rok życia.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Oświadczenie do przetwarzania danych osobowych (PLIK PDF)

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych, spełnienia warunków uczestnictwa oraz uzyskanych dodatkowych punktów.

Przyznane dodatkowe punkty:

 • 5 pkt. - kobiety

Kryteria określone we wniosku o dofinansowanie projektu:

 • 58 osób bezrobotnych, w tym 21 osób długotrwale bezrobotnych,
 • 12 osób biernych zawodowo,
 • 42 osoby o niskich kwalifikacjach,
 • 14 osób w wieku powyżej 50 lat,
 • 4 osoby z niepełnosprawnościami,
 

Oferowane wsparcie w ramach projektu

 

Obligatoryjne jest uczestnictwo w IPD, szkoleniu zawodowym oraz pośrednictwie pracy.


Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)

Identyfikacja potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 4h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. Wspólnie z doradcą zostanie określona ścieżka wsparcia w ramach projektu dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki, wynikająca z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Na bazie zdiagnozowanych potrzeb utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Szkolenia zawodowe

Szkolenie zawodowe dla wszystkich uczestników, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i predyspozycji, prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach wskazanych jako deficytowe. Efektem każdego szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem. Po zdanym egzaminie uczestnik/czka otrzymuje certyfikat/świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji i/lub kompetencji. Szkolenia realizowane w formie spotkań grupowych.

Staż

Staż przewidziany dla 50% uczestników projektu. Staże będą trwały 3 m-ce. W trakcie odbywania stażu uczestnik/uczestniczka nabędzie praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu.

Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy realizowane w formie spotkań indywidualnych – średnio 3 godziny/osobę. Celem pośrednictwa pracy będzie pozyskiwanie ofert pracy dostosowanych do kwalifikacji i preferencji uczestników. Pośrednik pracy wspierać będzie osoby poszukujące zatrudnienia przedstawiając im oferty pracy z regionu, dobierając je pod kątem posiadanych przez kandydata kwalifikacji i predyspozycji. Pośrednik będzie udzielać również informacji o aktualnej oraz przewidywalnej sytuacji na rynku pracy, co pozwoli uczestnikom zaplanować ścieżkę kariery.

Harmonogram wsparcia

 
 • Harmonogram wsparcia: IX 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: X 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: XI 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: XII 2018r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: I 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: II 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: III 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: IV 2019r. ( PLIK PDF)
 • Harmonogram wsparcia: V 2019r. ( PLIK PDF)
 

Do pobrania

 
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (PLIK PDF)
 • Umowa użyczenia samochodu (PLIK PDF)
 

Kontakt

 

Biuro Projektu w Kaliszu

Ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz
tel. 62 / 767 89 09, fax. 62 / 767 15 59
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMINY

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

PLIKI DO POBRANIA