Europejska Grupa Doradcza

STUDIUM WYKONALNOŚCI - ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA
Inwestycje w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami analizy ekonomiczno - finansowej projektów, nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania studiów wykonalności, które są analizą opłacalności inwestycji. Program szkolenia opiera się na wytycznych obowiązujących dla Regionalnych Programów Operacyjnych.

DLA KOGO

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. Program szkolenia skierowany jest do osób zajmujących się sporządzaniem studiów wykonalności, zamierzających poszerzyć swoją wiedzę, a także osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

KORZYŚCI

 • Wysoka jakość
  program szkolenia realizowany przez trenerów praktyków gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie,
 • Praktyczna forma
  szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych,
 • Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i możliwość nawiązania kontaktu z osobami przygotowującymi studia wykonalności,
 • Konsultacje z trenerem,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM

 1. Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć
 2. Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
 3. Rola studium wykonalności w procesie ubiegania się o pomoc publiczną
 4. Funkcje, cele i logika studium wykonalności
 5. Przedstawienie podstawowej struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych punktów
  • Podstawowe informacje na temat projektu
  • Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem kontekstu dokumentów strategicznych
  • Zidentyfikowane problemy
  • Logika interwencji
  • Analiza instytucjonalna, trwałość projektu
  • Analiza odbiorców projektu/Analiza popytu
  • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji
  • Analiza oddziaływania na środowisko
  • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
  • Analiza finansowa
  • Analiza ekonomiczno - społeczna
  • Analiza wrażliwości/ryzyka
  • Wpływ na polityki horyzontalne
 6. Analiza ekonomiczno - finansowa projektów inwestycyjnych - zagadnienia wstępne
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu
  • Czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego
  • Proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  • Podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów
  • Analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena)

TERMINY I MIEJSCE

 • 21-22 WRZEŚNIA 2015 - WARSZAWA
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn,
w szczególnosci, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczajacej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

CENA: 1190 zł brutto /zwolnione z VAT/
(w opłacie tej zawarte są koszty przeprowadzenia 2-dniowego szkolenia, drukowane materiały dydaktyczne, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia).

PARTNERZY PROJEKTU

Comperia.pl

ZAPISY

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

i przesłać faxem pod numer : 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33,
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Grupa Doradcza,
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów:
62 / 767-89-08;    62 / 767-89-09;    62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.

Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

2005-2014 © Europejska Grupa Doradcza