Europejska Grupa Doradcza

FUNDUSZE UNIJNE NA LATA 2014-2020

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020, dostarczenie wiedzy dotyczącej planowanych źródeł finansowania projektów unijnych oraz planowanych zmian w systemie udzielania dofinansowania na projekty w latach 2014- 2020

DLA KOGO

Dla instytucji, firm oraz wszystkich osób chcących pozyskiwać fundusze unijne.

KORZYŚCI

 • Wysoka jakość
  zajęcia prowadzą trenerzy posiadający przygotowanie i doświadczenie dydaktyczne w zakresie wykorzystywania aktywnych metod doskonalenia kompetencji. Kadra nastawiona jest przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej, co ma decydujący wpływ na efektywność realizowanych szkoleń.
 • Praktyczna forma
  szkolenie ma formę treningu umiejętności - podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia i zadania praktyczne, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych, rozwiązują testy kompetencyjne, analizują przypadki rzeczywiste oraz dydaktyczne. Każde ćwiczenie podlega analizie i omówieniu (przez grupę oraz trenera) - uczestnicy otrzymują w ten sposób informację zwrotną. Duże doświadczenie dydaktyczne naszych trenerów gwarantuje bardzo efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Wzajemna wymiana doświadczeń
  pomiędzy uczestnikami szkolenia, co pozwoli na weryfikację i doskonalenie umiejętności
 • Konsultacje z trenerem
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.

PROGRAM RAMOWY

 1. Polityka spójności Unii Europejskiej po 2013 r
  • nowe cele polityki spójności na lata 2014-2020,
  • tematyczne obszary wsparcia wynikające ze wspólnotowych i krajowych dokumentów strategicznych
  • planowane rodzaje projektów oraz kategorie wydatków możliwych do współfinansowania, wynikające z projektów rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.
  • Propozycja Komisji Europejskiej (KE) zmian polityki spójności w latach 2014 - 2020
 2. Dokumenty Polityki Spójności:
  • Wspólne Ramy Strategiczne
  • Krajowe Programy Reform
  • Wieloletnia Perspektywa (Ramy) Finansowa
  • Umowa Partnerska
  • System Programowania i Wdrażania
  • Kontrakt Terytorialny
  • Programy Operacyjne
  • Wspólny Plan Działań
  • Fundusz Globalizacji
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionu
  • Ramowy Zintegrowany Program Regionalny
  • Strategie regionalne - Wojewódzkie
  • Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  • Inne strategie np.: e-Strategia, RSI
 3. Na czym polega różnica w porównaniu z latami 2007 - 2013? Uproszczenia w polityce spójności.
 4. Stanowisko Rządu RP do propozycji Komisji Europejskiej dotyczące kształtu polityki spójności w latach 2014 - 2020, a przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych.
 5. Najważniejsze informacje dla potencjalnych beneficjentów
  • harmonogram najbliższych działań- jak przygotować inwestycję aby wpisać się pierwsze nabory konkursowe przyszłej perspektywie
  • programy operacyjne- kiedy można spodziewać się pierwszych wersji
  • systemy naboru wniosków,
  • kwalifikowalność wydatków,
  • wartość dofinansowania,
  • formy finansowania projektów,
  • źródła informacji odnośnie nowych możliwości współfinansowania projektów perspektywie 2014-2020.

TERMINY I MIEJSCE

 • 15 CZERWCA 2015 - WARSZAWA
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu szkolenia w każdym czasie, bez podania przyczyn,
w szczególnosci, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczajacej liczby uczestników szkolenia lub zdarzeniami losowymi.

OPŁATA

CENA: 390 zł brutto [ zwolnione z VAT]
(W cenie tej zawarty jest koszt przeprowadzenia 1-dniowego szkolenia, drukowane materiały dydaktyczne, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.)

ZAPISY

Osoby zainteresowane szkoleniem powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy

i przesłać faxem pod numer : 62 / 767-15-59 lub 62 / 753-10-33,
pocztą elektroniczną na adres sekretariat@eurogrupa.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Europejska Grupa Doradcza,
ul. Serbinowska 1A, 62-800 Kalisz

Dodatkowych informacji o szkoleniu można uzyskać dzwoniąc na INFOLINIĘ 0 801 011 665 lub pod numery telefonów:
62 / 767-89-08;    62 / 767-89-09;    62 / 753-10-06 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

O odwołaniu szkolenia organizator zobowiązany jest powiadomić uczestników telefonicznie lub na piśmie, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba czy wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.

Zapłacona kwota może stanowić zaliczkę na poczet szkolenia w innym terminie lub innego szkolenia wybranego przez zamawiającego, pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) oświadczenia jego woli. Rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów można dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem szkolenia uczestnik ponosi 50% kosztów, całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez uczestnika w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia. Informacja o rezygnacji ze szkolenia lub o zmianie terminu wymaga formy pisemnej. W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora i rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniach, dokonane opłaty zostają bezzwłocznie zwrócone w pełnej wysokości.

2005-2014 © Europejska Grupa Doradcza